บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด"

บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 14,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ให้บริการ เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมซอร์ฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด


128/115 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้นที่ 11 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/115 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้นที่ 11 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105558000511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*