บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


4/102 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/102 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558000952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินเทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*