บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด"

บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเพชร พลอยและอัญมณีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด


322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 19 ห้อง 322/46-ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 19 ห้อง 322/46-ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558001690
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชน์ สโตน ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*