บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายและส่งออกกล้วยไม้ทุกชนิด รวมทั้งไม้ดอกและไม้ประดับอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6ซี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6ซี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558004028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*