บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด


57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004214
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*