บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด"

บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา บริหารงานสปา และ/หรือบริหารโรงแรมและที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด


37/10 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/10 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558006381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกโค่ ฮอสพิทอลลิตี้ โกลบอล ออพพอทูนิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*