บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด


143/448 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

143/448 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558006748
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซล่า รูฟ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*