บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด"

บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด


891/1 อาคารสยามกลการ ชั้นที่ 8 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

891/1 อาคารสยามกลการ ชั้นที่ 8 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 1 ยูเนี่ยน สแควร์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*