บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด


404 ซอยริมคลองมอญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

404 ซอยริมคลองมอญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558011989
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์วีเอส-ทรานเซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*