บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558012314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์เวนเชอร์ส อีเวนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*