บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด


4, 4/1-4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอฟ110-116 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4, 4/1-4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอฟ110-116 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*