บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด"

บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด


333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558013736
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*