บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด"

บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เกี่ยวกับถังก๊าซธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด


118/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด

ได้แก่ 0105558013884
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*