บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านบริหารโครงการวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด


240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014546
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย-เทคโนโลยีคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลติง โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*