บริษัท สยาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม จำกัด"

บริษัท สยาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม จำกัด


999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ห้องเลขที่ 2982N ชั้น 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ห้องเลขที่ 2982N ชั้น 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม จำกัด

ได้แก่ 0105558014775
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*