บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด"

บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการสื่อโฆษณาทุกรูปแบบจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด


28/2 ซอยศิรินุพงศ์ พหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/2 ซอยศิรินุพงศ์ พหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยดี พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558015160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยดี พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*