บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด"

บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด


388 อาคารเอสพี ชั้นที่ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

388 อาคารเอสพี ชั้นที่ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด

ได้แก่ 0105558015810
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*