บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด"

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ต่อเนื่องหรือ เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์กับกิจการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด


102 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

102 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015852
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*