บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด


999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2944 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2944 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมนทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*