บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด"

บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด


4/35 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/35 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558019122
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จอยฟูล เลิร์นนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*