บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 14 ห้องเอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 14 ห้องเอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558022191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีเอส โกลบอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*