บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด"

บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตรวจสอบ ต่อเติม ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเรือทุกประเภท รวมทั้งเครื่องจักรกลจักรเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด


27/18 หมู่ที่ 7 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/18 หมู่ที่ 7 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด

ได้แก่ 0105558023341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกอนันต์ มารีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*