บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด"

บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงสร้างทำจากโลหะทุกชนิด ผลิตหมึกพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด


95 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558025017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.เอ็น.พริ้นติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*