บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด"

บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลศูนย์การค้าและลูกค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด


160 ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

160 ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด

ได้แก่ 0105558025491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟอร์ริส วีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*