บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด"

บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์,ถ่านหิน,ปุ๋ยชีวมวล,ลม,น้ำและพลังงานทดแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด


483/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

483/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558026609
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิลเลี่ยน รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*