บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด"

บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด


138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558054611
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล โปรเจ็คซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*