บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด"

บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,481,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด


9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด

ได้แก่ 0105558144997
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*