บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดจำหน่ายวัตถุดิบการเกษตร อาหารสัตว์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703, 4704, 4709, 4710 ซอยสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703, 4704, 4709, 4710 ซอยสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559011834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*