บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด


475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559013446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*