บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด


1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559016232
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี 39 โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*