บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)"

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 375,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)


142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*