บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/6/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 65,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/6/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าของการประกันวินาศภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)


388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้นที่ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้นที่ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*