บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/7/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 550,626,250 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/7/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)


719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*