บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 930,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)


1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 23-25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 23-25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*