บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด


99/111 หมู่ที่ 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/111 หมู่ที่ 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0115558000341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ที พี โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*