บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด"

บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเพาะปลูก พืชสมุนไพร พืชเกษตรอินทรีย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด


50/999 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/999 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด

ได้แก่ 0135558002131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อะเบ้าท์ เฮิร์บ แอนด์ ออร์แกนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*