บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


106 หมู่ที่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

106 หมู่ที่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0185558000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม ที เอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*