บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด"

บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด


41/1 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/1 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด

ได้แก่ 0215558000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพีเค ไทย อเมริกัน คอนสตรัคชั่น แอลแอลซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*