บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด


151/1 หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

151/1 หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0525559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอสเอสอาร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*