บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด"

บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพสาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด


135/2 หมู่ที่ 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/2 หมู่ที่ 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด

ได้แก่ 0655559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*