บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด"

บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด


20 หมู่ที่ 3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 หมู่ที่ 3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

แผนที่บริษัท บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด

ได้แก่ 0665558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธานี คาร์บอดี้ การาจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*