บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด"

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอะไหล่และรับซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด


54/2,54/3 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/2,54/3 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด

ได้แก่ 0905558000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*