บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด


57/9 หมู่ที่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/9 หมู่ที่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

แผนที่บริษัท บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปูเจียน อังกูน โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*