บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด"

บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจและภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด


999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด

ได้แก่ 0105558014422
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทรชเชอ ชิพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*