บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด


14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037724
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*