บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด"

บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมา ขายไป ขายปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด


380/222 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

380/222 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105559000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิวเซี่ยน เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*