บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด"

บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนจัดหา คน สัตว์ สิ่งของ และอื่นๆ เพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด


171/371 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

171/371 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด

ได้แก่ 0105559014621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*