บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตและการส่งไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


18 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0405559000325
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*