บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


230/5 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

230/5 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0415559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิงค์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*